bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności serwisu PSR w Bydgoszczy

Państwowa Straż Rybacka w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oswiadczenie w sprawie dostepności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej , www.psr.bydgoszcz.pl. Brak jest aplikacji mobilnych.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnychpodmiotów publicznych.

Data publikacji strony ; 30-03-2020

Data ostatniej dużej aktualizacji ; 30-03-2020

Oświadczenie sporządzono dnia 30-03-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej mozna korzystać ze standardowych skótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Bożena Czajkowska, adres poczty elektronicznej ; biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żaądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich mozliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich; www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, ul. Kard. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz.

Siedziba Straży znajduje się na 1 piętrze w budynku WORD. Wejście do siedziby znajduje się od strony parkingu i zabezpieczone jest domofonem. Brak jest wind i podjazdów do wózków inwalidzkich.

W pomieszczeniach użytkowanych przez Straż nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowychlub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak jest tłumacza polskiego języka migowego.

Brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.



Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 31.03.2020
Podpisał: Lech Szczepański
Dokument z dnia: 30.03.2020
Dokument oglądany razy: 1 046