bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Uprawnienia Strażników PSR

Uprawnienia strażników Państwowej Straży Rybackiej wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym – (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2015 r. poz. 652)


Art. 23.
W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do:

 1. kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
 2. kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
 3. zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
 4. żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
  a. legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości,
  b. odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,
  c. 30)zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni do sądu,
  d. kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb,
  e. przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających przepadkowi,
  f. doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku Policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających;
 5. 31)dokonywania czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, które zostały określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w tych sprawach.
 6. nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie;
 7. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo za-sady żądania takiej pomocy.
 8. wstępu i wjazdu:
  a. do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych,
  b. na tereny pozostające w administracji urzędów morskich, na tereny lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów,
  c. 32)na wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy, na teren elektrowni, młynów i tartaków wodnych, przepompowni oraz innych urządzeń piętrzących wodę, z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji oraz innych, których szczególne przeznaczenie stanowi in-formacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”;
 9. prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8 bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika;
 10. 33)noszenia broni palnej krótkiej i broni sygnałowej.
 11. 33)noszenia kajdanek zakładanych na ręce, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, pałki służbowej i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Art. 23a.

 1. 34)W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–3 i 8–14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 62835)), strażnik Państwowej Straży Rybackiej może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.
 2. 34)W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, strażnik Państwowej Straży Rybackiej może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.
 3. 34)Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 4. (uchylony)36).
 5. 37)Do wykonywania przez strażnika Państwowej Straży Rybackiej czynności, o których mowa w art. 23, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji.
 6. Strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej wykonującemu obowiązki przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:
  1. Straży Parku Narodowego – w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.
  2. Państwowej Straży Łowieckiej – w zakresie zwalczania kłusownictwa;
  3. strażników leśnych – w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.
  7. (uchylony)38).
  8. 39)Na sposób przeprowadzania czynności, o których mowa w art. 23, przysługuje zażalenie do prokuratora.
  9. Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 87 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr. 182, poz. 1228)., która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011 r
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), która weszła w życie z dniem 5 czerwca 2013 r.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 pkt. 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 33.
35) Zmiany wymienionej ustawy zastały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1165 oraz z 2014 r. poz. 24 i 1199.
36) Przez art. 58 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 33.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 33.
38) Przez art. 58 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 33.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 58 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 33.Opublikował: Sławomir Niemiec
Publikacja dnia: 13.06.2016
Podpisał: Sławomir Niemiec
Dokument z dnia: 12.08.2010
Dokument oglądany razy: 26 477